ردّ حیات

اختراع روش گرافیکی و امکان حفظِ ردّی از پدیده ای رخ داده در گذشته (حافظه)، مشاهده‌های ذهنی را به کمی سازی‌های عینی بدل کرد.

گاه‌نگاری

تغییر دیدگاه

به محض این‌که تکنیک عکاسی [گاه‌نگاری] در دسترس قرار گرفت، شخصیت‌ها یا اشیاء توانستند به طور همزمان، تحتِ زوایای مختلف دیده شوند. تا پیش از این نوآوری، یک ناظر انسانی مجبور بود تا به طور ذهنی در اطراف یک شیء یا شخصیت حرکت کند، بلکه به یک نمایِ کلیِ سه بعدی دست یابد. بنابراین، عکاسی امکان تغییرِ دیدگاه (pov) را در عین ساکن ماندن فراهم آورد.

مصاحبه

Marey, bricoleur de génie
 

مَریُون لُوبا
هنربان موزه‌های شهر بُون

نمایشگاه گردانان

  • تیه‌ری ​ پُودزُو، استاد دانشگاه بورگونی، فرانسه
  • شباهنگ کوثر، مدرس دانشگاه-پژوهشگر، ایران

با حمایت سخاوتمندانه

  • سفارت فرانسه در ایران 
  • دانشگاه بورگونی در دیژُون
  • لابراتوار CAPS INSERM U1093 در دیوژن
  •     انجمن دوستان مره و موزه های بُو

شرکا و صاحبان حقوق عکس

  • کُولِژ دُو فرانس 
  •  شهرداری بُون
  • کاخ گلستان تهران