اِتیِن ژول مَره

هنر و علم حرکت

حرکت در 
ایران قاجار

هدف از این تور مجازی، معرفی دستاوردهای اِتیِن ژول مَره است: دانشمند فرانسویِ اواخر سده نوزدهم میلادی، مخترع کرونوفوتوگرافی یا گاه‌نگاری (خاستگاه صنعت سینما)، نخستین کسی که تصاویری را از وقایع دست نیافتنی با چشم غیر مسلح (برای مثال، جزئیاتِ دوِ انسان و حیوان) به نمایش گذاشت. هنوز هم، تأثیر این انقلاب فناوری، نه تنها بر علم، که بر هنر نیز احساس می‌شود. طبیعت پویا، پس از ثبت بدین طریق، دیگر به مانند قبل، نه مطالعه و نه نگریسته شد. مَره علمی را بنا نهاد مبتنی بر تصویر و اثر وی، بستری آرمانی شد برای بازاندیشیدن به روابط پنهانی که علم و هنر را با هم پیوند می‌دهند: اختراع گاه‌نگاری، هم امکان پیشرفتِ علم را فراهم آورد و هم ابزاری ارزشمند را برای آفرینش‌های هنری. در ایران قاجار، و تقریباً همزمان با تلاش‌های مَره در فرانسه، حرکت به گونه ای دیگر نمایان شد: عکاسان مرتبط با دربار، بدون بهره‌گیری از گاه‌نگاری، و تنها به واسطه "سکانس"هایی، مراحل مختلفِ یک کُنش را به تصویر کشیدند. گرچه در بخش ایرانیِ نمایشگاهِ حاضر، با شکلی متفاوت از بازنماییِ حرکت مواجهیم، هدف یکی است: ترجمه بصریِ حیات از طریق ثبتِ لحظات.

Copyright 2021